Jaarvergaderingli

 

 Het Open Huis (HOH), Bilderdijkpark 12 /A.Het Open Huis (HOH), Bilderdijkpark 12 /A.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Gay Garden Club, te houden op:

zaterdag 3 februari 2018 in HOH, Amsterdam, aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

bereikbaar met tram 3, 12, 13 en 14 - halte Bilderdijkstraat/De Clercqstraat.

 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 januari 2017 in Almere (zie website)
4. Financiën
   Jaarrekening 2017 en Balans per ultimo 2017
    Verslag Kascommissie over financiën 2017
    Decharge bestuur over de jaarrekening 2017
    Installatie Kascommissie 2018
    Begroting 2018
 
 
5. Evenementen 2017
6. Mondeling verslag van de werkzaamheden van het bestuur in 2017
7. Website en Public Relations

8. Bestuurlijke organisatie: herbenoeming Bert de Wit en herbenoeming voor nog een jaar van Gerard Slokkers

pauze

9.   Vooruitblik op de evenementen 2018/deelname Pride Park 2018?
10. Buitenlandse reis 2018 en ideeën voor 2019/2020
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
Toelichting punt 8:
Bert de Wit moet statutair aftreden als voorzitter en is herkiesbaar.
Gerard Slokkers wil zijn bestuurslidmaatschap (secretaris) nog een jaar voortzetten.

vergaderingre

 

 

 

Hal van het open huisHal van het open huis