Jaarvergaderingli

 

 Het Open Huis (HOH), Bilderdijkpark 12 /A.Het Open Huis (HOH), Bilderdijkpark 12 /A.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Gay Garden Club, te houden op:

zaterdag 9 februari 2019 in HOH, Amsterdam, aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Tramhalte Bilderdijkstraat: tram 13 vanaf het Centraal Station en tram 19 vanaf Station Sloterdijk. Ook bereikbaar met tram 3, halte De Clercqstraat.

 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2018 in Amsterdam (zie knop onderaan)
4. Financiën
   Jaarrekening 2018 en Balans per ultimo 2018
    Verslag Kascommissie over financiën 2018
    Decharge bestuur over de jaarrekening 2018
    Installatie Kascommissie 2019
    Begroting 2019 / vaststelling contributie 2019
5. Evenementen 2018
6. Mondeling verslag van de werkzaamheden van het bestuur in 2018
7. Website en Public Relations

8. Bestuurlijke organisatie:

herbenoeming Gerard Slokkers

benoeming John Nijhuis als coördinator evenementen

afscheid Laurens Nieuwenhuis

 pauze

9.   Vooruitblik op de evenementen 2019/deelname Pride Park 2019
10. Buitenlandse reis 2019 en ideeën voor 2020
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
Toelichting punt 8:
Gerard Slokkers wil zijn bestuurslidmaatschap (secretaris) voortzetten totdat er een vervanger is.
Laurens Nieuwenhuis heeft te kennen gegeven op de ALV te willen aftreden als bestuurslid. Er zal een nieuwe coördinator evenementen worden voorgedragen. John Nijhuis is gelukkig bereid gevonden om die functie op zich te nemen.
 
 
 
 

vergaderingre

 

 

 

Hal van het open huisHal van het open huis